CONTRACTACIÓ DIRECTOR FACULTATIU I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES PROJECTE SOTERRAMENT I PAVIMENTACIÓ NUCLI ANTIC (FASE 2 i 3)