CONTRACTACIÓ OBRES PROJECTE SOTERRAMENT I PAVIMENTACIÓ NUCLI ANTIC (FASE 2 i 3)